eken och arken

 
     
  Ekonomi och ledning  

 

Ni kan få råd om bra strategier och god ekonomi när ni ska införa ny teknik eller nya frågor i verksamheten. Vi har erfarenhet och unik kunskap om ledningens roll och uppgifter vid förändringar. För dig som är samhällsbyggare kan vi fungera som mentor, när utvecklingen nu tar stora steg in i informationssamhället.

 
 

Läs mer i produktblad >

 
 

 

 
 

Referensprojekt strategier & management 2001-04

 
 

- Grundkurser i Management på universitetsnivå 5 poäng, cirka fyra kurser årligen. Uppdrag från Folkuniversitetet (1995-2005).
- Ledning av workshops, intervjuer och informationsspridning inom och mellan kommunförvaltningar, inför strategiutveckling och införande av geografiska informationssystem. Uppdrag från Höörs kommun (2004).

- PlaneringsGIS, förstudie till en portal för samhällsbyggnad, uppdrag från Boverket (2003-04).

- e-Strategier, executive MBA-kurser i ledning för förvaltning & näringsliv:, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet (1989-2004).
- Växa med moderna digitala tjänster, program för en kompetenskampanj till nytta och mervärde: erfarenhetsåterföring och förslag. Uppdrag från IT-kommissionen, redovisat i betänkandet SOU 2003:55.
- StrateGIS-projektet för kommuner & länsstyrelser, uppdrag från 10 länsstyrelser
(2000-03).

- GIS-strategier & Management, seminarium vid Kartdagarna 2002, samverkan med ULI.
- GIS som strategisk resurs – Motiv & Drivkrafter, ett led i programmet ”Spridning av GIT”, Stiftelsen för kunskaps- & kompetensutveckling samt ULI-rapport 2001:1.

 
 

 

 
 

Referensprojekt strategier & management före 2001

 
 

- Geografisk IT som strategisk resurs – Motiv & Drivkrafter, KK-stiftelsen och Utvecklingsrådet för landskapsinformation (2000).
- Att utforma och etablera en GIS-strategi – kursmaterial, seminarier och handledning i regeringens StrateGIS-utbildning, Länsstyrelsen i Västra Götaland län (2000).
- Strategisk planredovisning i regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting (2000).
- Geografisk IT i Sverige – hinder & möjligheter (2000).
- Geografisk IT i Europa – hinder & möjligheter (2000).
- Samhällsnytta & informationsstöd, rapport för kvalitetsmässan Kvalitet 99 i kommun, landsting och stat (1999).
- Ekologiskt hållbar utveckling inom samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande: verksamhetsmål, indikatorer och resultatredovisning, uppdrag från Statskontoret (1998).
- Ekologiskt hållbar utveckling inom samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande , utveckling av verksamhetsmål, indikatorer och resultatredovisning, Statskontoret (1998)
- Ädlare fastighet med geografisk informationshantering, Handlingslinje i 11 punkter, Strategi för GIS-införande, Fortifikationsverket (1997).
- SparGIS. Lönsamhet & geografiska informationssystem, rapport för kvalitetsmässan Kvalitet 97 i kommun, landsting och stat (1997).
- Nätverk som ny form för samarbete och organisation, utvärdering & utredningsbehov, studie för Statskontoret, underlag till SOU 1997:57.
- Uppföljnings- och utvärderingsprojekt om kommunala översiktsplaner, trafikplanering, Arlanda- & Mälarbanan, riksvägs- & stomnätsplaner, för Länsstyrelsen i Stockholms län (1988-96).
- Ärendehanteringssystem med EDI och GIS för detaljplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län (1995-96).
- Gemensamt GIS införs på Länsstyrelsen i Stockholms län (1994).

 
     
 

Referensprojekt ekonomi

 
 

- GIS-ekonomi i utveckling och införande – kursmaterial, seminarier och handledning i StrateGIS-utbildningen (2000).
- Telias nätdatabas i regionalt bruk – nyttoanalys för Uppsala-Västeråsområdet, Telia Skanova (2000).
- Prispolicy för geografisk information inom Stockholms stad, Stadsledningskontorets IT-avdelning i Stockholm (2000).
- IT-projektens ekonomi, behovsanalys och projektledarseminarier för IT-avdelningen i Stockholms stad (1999).
- Landskap & fastigheter i IT-samhället, utveckling av samhällsekonomisk modell med åtta praktikfall (1999).
- Stockholms Geografiska Informationssystem. Kostnad & Nytta. Stockholms stad (1997).
- Telias geografiska nätdatabas – till vilken nytta? Telia Nättjänster (1997).
- Kostnads/nyttoanalyser av GIS-projekt, utvärdering av tillämpningar inom Korsnäs, Byggmästarföreningen, Stockholms stad och Telia (1997).

 
     
 

Referensprojekt organisation & arbetsmetod

 
 

- Östersjöpalettens projekt om IT-nätverk och IT-kompetenscentra inom EU:s Interreg IIc-program, Mälardalsrådet i samverkan med partners i Estland, Lettland, Ryssland och Finland (2000).
- Gemensam GI-enhet för Länsstyrelsen och Regionplane- & trafikkontoret i Stockholms län (2000).
- Att genomföra en verksamhetsanalys – kursmaterial, seminarier och handledning i regeringens StrateGIS-utbildning (2000).
- Strategier för tilläggsdata och kringtjänster till nationella vägdatabasen (NVDB), uppdrag från Vägverket (1999).
- Begreppskatalog för översiktlig planering – grönstruktur, Regionplane- och trafikkontoret, GISS - föreningen i Stockholms län, Landstingets miljövårdsfond och Byggforskningsrådet (1998).
- Landskap och fastigheter i plan- och bygghanteringen. Förstudie om regional informationssamverkan, uppdrag från Lantmäteriet (1997).
- ADIZES metod för diagnos och förbättringsarbete, Länsstyrelsen i Stockholms län (1991-96).
- Metoder för uppföljning och utvärdering av resultat inom Länsstyrelsernas verksamhetsområde, modell för mål- och resultatdialog samt flera utvecklingsprojekt (1994).
- HMK Databaser, med verksamhetsanalys för kommunala primärkartor enligt STANLI-metoden, Lantmäteriverket (1994).
- Utvecklingsgruppen för länsstyrelsefrågor, benchmarking, framgångsanalys, strategigrupper, tvärsektoriellt arbete m.m., Civildepartementet (1992).
- Kunskapsunderlag för fysisk planering, verksamhetsanalys enligt SVEA-modellen, Länsstyrelsen i Östergötlands län (1987).