eken och arken

 
     
  Hållbar utveckling  

 

Eken och Arken erbjuder kunskap och tjänster som skapar mervärde för dig och din organisation. Vårt kunnande inom samhällsplanering och ekologi förenar vi med ekonomisk och organisatorisk kompetens. Ambitionen är att skapa resursvänliga och uthålliga miljöer.

Eken och Arkens erfarenheter av hållbar utveckling gäller stadsbygd, stadsregioner den tätortsnära landsbygden samt användningen och utvecklingen av dessa. Det gäller både forskningsresultat och hur målet kan omsättas i praktisk tillämpning. FoU-resultaten pekar särskilt på svårigheter som har med skillnader i tankestrukturer och kulturer hos olika institutioner och professioner att göra. Resultaten visar även att planerarna måste finna former för att relatera det globala perspektivet till det lokala och regionala.

FoU-resultat pekar även på ett stort behov av att utveckla arbetsprocesserna i riktning mot ökad hållbarhet, att utveckla ”det goda samtalet”. Frågor om robusthet och sårbarhet samt förmågan till återhämtning (resiliens) har varit aktuella i några av Eken och Arkens uppdrag

 
     
  Referensprojekt 2004  
  - Påtaglig skada av riksintressen för naturvård och friluftsliv, bidrag till handbok, uppdrag från Naturvårdsverket (2004).
- Samhällets informationsbehov för krishantering, risk- och sårbarhetsanalyser, uppdrag från Lantmäteriverket (2004).
- Bygd i förändring - mot en hållbar utveckling? Redaktör för broschyr i uppdrag från Formas & Boverket, www.formas.se (2004).

- Demokrati och effektivitet genom detaljplaner på Internet. Benchmarking och samverkan mellan kommuner och regionala organ i Stockholms län, uppdrag från GISS (2004).

- PlaneringsGIS, en nationell portal för samhällsbyggnad och hållbar utveckling. Uppdrag från Boverket (2003-04).

- Mot en hållbar stadsbygd: Samspelet mellan politik, teori och praktik. Gemensamt uppdrag från Formas, Nationalkommittén för Habitat och Agenda 21 samt Boverket (2002-04).

- Arbeta smart i nya media för en god bebyggd miljö, fyra seminarier gemensamt anordnade av Svenska Kommunförbundet, Boverket och GI Norden (2002-05).

- Strategiutveckling för Regionplane- & trafikkontorets arbete med hållbar utveckling åren 2003-2005, uppdrag från Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting (2003).
 
     
  Referensprojekt hållbar utveckling 1998-2002  
  - Målgruppsanalys och implementering av resultaten av FoU-programmet ”Den uthålliga staden”, uppdrag från Formas (2002-05).
- Utkast till projekt inom EUs 6:e ramprogram för FoU, samverkan mellan regionala kunskapsnätverk kring storstadsutveckling. Initiativ inom Effektnet (2002).

- Kulturmiljön och målen om en god bebyggd, studie till strategi för miljömålsuppföljning, uppdrag från Riksantikvarieämbetet (2002).

- Effekter på miljö och samhällsnytta av genomförda och framtida planerings- och ledningssystem, sex uppdrag åt respektive Stockholms stad, Lantmäteriet, Telia och Utvecklingsrådet för landskapsinformation (1997-2000).
- Ekologiskt hållbar utveckling inom samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, bland annat miljömål och indikatorer. Uppdrag från Statskontoret och Regeringen (1998).
- Begreppsapparat för grönstruktur i översiktsplaner, uppdrag från GISS och Miljöfonden i Stockholms län samt Byggforskningsrådet (1996-98).
 
     
  Referensprojekt hållbar utveckling före 1998  
  - Miljöanpassat transportsystem i Stockholms län: fysisk struktur & bebyggelseutveckling, länsstyrelsens seminarier/ rapporter på Kommunikationskommitténs uppdrag, 1996:09, 1996:19 m. fl.
- Miljöanpassat transportsystem i Östra Mellansverige år 2010, sex län i samverkan (1996).
- ”Samhällsstruktur och transporter” samt ”Planering av infrastruktur, markanvändning och trafik”, uppdrag från Trafik- och klimatkommittén, SOU 1995:64.
- Metoder för uppföljning och utvärdering av resultat inom Länsstyrelsens i Stockholms län verksamhetsområde, utvecklingsprojekt samt modell för mål- och resultatdialog (1994).
- Tvärvetenskapliga värderingsmetoder: ”Att värdera byggd miljö”, FoU-samverkan mellan pedagoger, ekonomer, arkitekter m.fl. Uppdrag från Byggforskningsrådet, rapport 1980.