eken och arken

 
     
  Utbildning  

 

Kompetensutveckling är nödvändigt för att dagens organisationer ska kunna möta morgondagens krav. Större fokus behöver också läggas på åtgärder för att skapa motivation för förändring och förbättring hos alla berörda.

Vid utbildningsdagar och seminarier delar vi med oss av de senaste rönen och anpassar budskapet efter olika målgruppers behov. Vi leder seminarier och kurser eller ger handledning för andra som vill genomföra utbildningsinsatser.

Med tidigare utvärderingar som grund anordnar vi seminarier och kurser om framgångsfaktorer och bedömningsmetoder för kostnader och nytta av IT-investeringar.

På marknaden tillhandahålls ett stort antal modeller för projektledning av IT-införande och andra förändringsprojekt. Vi kompletterar dessa, eftersom de ekonomiska aspekterna oftast är outvecklade i dessa modeller.

 
Referensprojekt utbildning i ekonomi & organisation
- Strategisk ledning med affärssystem, universitetskurs vid Stockholms Universitet (1996-2005).
- Grundkurser i Management på universitetsnivå 5 poäng, cirka fyra kurser årligen. Uppdrag från Folkuniversitetet (1995-2005).
- Ledning av workshops, intervjuer och informationsspridning inom och mellan kommunförvaltningar, inför strategiutveckling och införande av geografiska informationssystem. Uppdrag från Höörs kommun (2004).
- PlaneringsGIS, förstudie till en portal för samhällsbyggnad, uppdrag från Boverket (2003-04).
- e-Strategier, executive MBA-kurser i ledning för förvaltning & näringsliv:, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet (1989-2004).
- Växa med moderna digitala tjänster, program för en kompetenskampanj till nytta och mervärde: erfarenhetsåterföring och förslag. Uppdrag från IT-kommissionen, redovisat i betänkandet SOU 2003:55.
- IT-projektens ekonomi, behovsanalys och projektledarseminarier för IT-avdelningen i Stockholms stad (1999 och 2001). 
- Kostnads/nyttoanalyser av GIS-projekt. Föreläsningar på ett femtontal länskonferenser och nordiska konferenser, uppdrag från regionala SamGIS-föreningar samt nordiska och nationella GIS-föreningar (1998-2001).
- GIS-ekonomi i utveckling och införande – kursmaterial, seminarier och handledning i StrateGIS-utbildningen (2000).
- Geografisk IT som strategisk resurs, Motiv & Drivkrafter, Utvecklingsrådet för landskapsinformation, rapport 2000:4.
- Ledning och genomförande av managementkurs på uppdrag av Institutet för Revisorsutbildning, IREV (2000).
 
Referensprojekt utbildning i geografiska informationssystem
- Uppdatering av ”12 frågor om GIS” och handledning för användning av StrateGIS kursmaterial (2003)
- Att utforma och etablera en GIS-strategi – kursmaterial, seminarier och handledning i regeringens StrateGIS-utbildning, Länsstyrelsen i Västra Götaland län (2000).
- Att genomföra en verksamhetsanalys – kursmaterial, seminarier och handledning i StrateGIS-utbildningen (2000).
- Seminarier på olika teman i StrateGIS-utbildningen,  såsom GIS-nätverk, Handlingsplan och aktivitetsprogram, GIS-utbildning, Startpaket av data, Aktiviteter i GIS-projekt, Att informera om GIS i egen organisation samt Att leda ett införandeprojekt (2000).